UniHomes

Unihomes

Tối ưu hóa đường dẫn hiển thị quan trọng đề cập đến việc ưu tiên hiển thị nội dung có liên quan đến hành động người dùng hiện tại.

Việc cung cấp trải nghiệm web nhanh đòi hỏi nhiều trình duyệt phải hoạt động. Hầu hết công việc này bị ẩn khỏi chúng tôi với tư cách là nhà phát triển web: chúng tôi viết đánh dấu và một trang tìm kiếm đẹp xuất hiện trên màn hình. Nhưng chính xác thì trình duyệt này đi từ việc tiêu thụ HTML, CSS và JavaScript của chúng tôi đến các pixel được hiển thị trên màn hình như thế nào?

Tối ưu hóa hiệu suất là tất cả về việc hiểu những gì xảy ra trong các bước trung gian này giữa việc nhận các byte HTML, CSS và JavaScript và quá trình xử lý bắt buộc để biến chúng thành pixel được hiển thị – đó là đường dẫn hiển thị quan trọng .